Thursday, January 29, 2015
Text Size
Top Tab Content

เป้าหมายของการพัฒนา

AddThis Social Bookmark Button

… … … มีผู้ให้ความหมายของเป้าหมายของการพัฒนาชุมชนไว้หลายคน เช่น

1. ไพฑูรย์ เครือแก้ว กล่าวถึงเป้าหมายของการพัฒนาชุมชนไว้ว่า มุ่งหวังพัฒนาตัวบุคคล กลุ่มบุคคล ปรากฏการณ์และสิ่งแวดล้อมทางวัตถุและสังคมของหมู่บ้าน1
2.  สุวนัย ทองนพ อธิบายถึงจุดหมายปลายทางหลักหรือเป้าหมายหลักของการพัฒนาชุมชนไว้ว่า ลักษณะการพัฒนาชุมชนที่เด่นชัดเป็นเอกลักษณ์ก็คือ การพัฒนาคนให้มีความสามารถในการคิดตัดสินใจ การกระทำ การรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองและชุมชนส่วนรวม2
3. สัญญา สัญญาวิวัฒน์ บรรยายเป้าหมายของการพัฒนาชุมชนว่า สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ คน และ สิ่งแวดล้อมคน (ทั้งที่เป็นวัตถุและไม่เป็นวัตถุ) โดยทั้งคนและสิ่งแวดล้อมคนจะรวมอยู่ในกิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้ คือ

1)    การเมือง
2)    เศรษฐกิจ
3)    การศึกษา
4)    สังคม
5)    วัฒนธรรม
6)    ครอบครัวและประชากร
7)    อนามัยและสาธารณสุข นันทนาการ ฯลฯ3

4. กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาชุมชนไว้ 6 ประการ ดังนี้

1)    เร่งการเพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวของประชาชนจากการเกษตร และอุตสาหกรรมในครอบครัว
2)    ส่งเสริมการสร้างสาธารณสมบัติโดยความร่วมมือของประชาชน
3)    ปรับปรุงการอนามัยและสุขาภิบาลของชาวชนบท
4)    ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้งผู้ใหญ่ สตรี เด็กและคนวัยรุ่น
5)    ส่งเสริมวัฒนธรรม ระเบียบ ประเพณีและสวัสดิการของประชาชน และสันทนาการ
6)    ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 

กรมการพัฒนาชุมชน ยังได้กำหนดเป้าประสงค์ของการพัฒนา ไว้ดังนี้

1)    พัฒนาผู้นำ อาสาสมัคร กลุ่ม องค์กร และเครือข่าย ในชุมชน
2)    สร้างกลไกและระบบบริหารชุมชนในการจัดการปัญหาสังคมของชุมชน
3)    ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรากฐานของเศรษฐกิจชุมชน
4)    สร้างระบบสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน4

 

เชิงอรรถ:
1 ไพฑูรย์ เครือแก้ว. ลักษณะสังคมไทย. (กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์, 2518). หน้า 239.
2 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. เอกสารประกอบคำบรรยายโครงการพัฒนาชนบทตามโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ลักษณะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชนบท” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วันที่ 24 มีนาคม 2524.
3 สัญญา สัญญาวิวัฒน์. การพัฒนาชุมชน. (พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิชย์, 2526), หน้า 16.
4 แผนพัฒนาชุมชนแห่งชาติ. เอกสารทางวิชาการฉบับที่ 1/2506 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, หน้า 24-25.

บรรณานุกรม:
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2551). บทที่ 1 ข้อ 2.1 เป้าหมายของการพัฒนา. ใน การพัฒนาเมืองและชนบทประยุกต์. (หน้า 44-46) (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: โฟร์เพซ.

Add comment

ผู้ไม่ได้ log in สามารถ post ข้อความได้ แต่ระบบจะส่งความเห็นของท่านไปยังผู้ดูแลระบบก่อนนำขึ้นเผยแพร่


Security code
Refresh